Regulamin

  1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa „Centrum Handlowe Wojan” działająca pod adresem www.wojan-strzyzow.pl/centrum prowadzony jest przez firmę F.U.H. Wojan Antoni Wójtowicz, mieszczącą się pod adresem 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 9, NIP 819-000-12-76, tel. +48 17 276 03 01.

Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan” niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu:

* Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie,

* Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przy kożystaniu ze strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan”, brak logowania oraz zakładania kont użytkownika nie powoduje zagrożeń związanych z wymianą danych,

* Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

 

  1. Warunki techniczne

* Strona internetowa „Centrum Handlowe Wojan” jest przystosowana do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozilla Firefox oraz Microsoft Internet Explorer na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym wraz z systemem operacyjnym Windows z dostępem do Internetu. Strona internetowa „Centrum Handlowe Wojan” jest zoptymalizowana do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024×768 punktów oraz 1280×1024 punkty, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

* Korzystanie ze Strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan” jest bezpłatne.

 

III. Ochrona praw autorskich

* Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan” (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji dostawców, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Strona internetowa „Centrum Handlowe Wojan” oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

* Oznaczenie www.wojan-strzyzow.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 776) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm..

 

  1. Obowiązki Użytkownika

* Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan” w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i podmiotów trzecich oraz z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

 

  1. Odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania Serwisu

 

* Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną internetową „Centrum Handlowe Wojan”.

* Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan” z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy),

 

  1. Zgłaszanie naruszeń

* Jeżeli treści publikowane na Stronie internetowej „Centrum Handlowe Wojan” naruszają dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu, mogą oni powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: wojan@strzyzow.com

* Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej „Centrum Handlowe Wojan” treści będących przyczyną naruszenia.

 

VII. Ochrona danych osobowych

* Strona internetowa „Centrum Handlowe Wojan” nie przechowuje danych osobowych, nie udziela możliwości logowania osobom trzecim, natomiast w Centrum Handlowym Wojan przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podczas zakupów w Centrum Handlowym Wojan.

* Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:

– w celach analitycznych, np. w celu doboru usług lub produktów do potrzeb kolejnych Klientów; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Klientów,

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, reklamacjami, itp,

– w celu badania satysfakcji Klienta i określania jakości usług Usługodawcy,

– w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów,

* Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:

– podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące zamieszkania;

– dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

* Usługodawca może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.

* Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Klientów poza terytorium Polski.

* Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Usługodawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego oraz wymienionych wyżej, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.

* Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

– prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

– prawo do usunięcia danych;

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

VIII. Postanowienia końcowe

* We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).

* Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych.

* Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

Polityka prywatności:

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE KLIENTÓW ORAZ KONTRAHENTÓW FIRMY WOJAN Antoni Wójtowicz

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WOJAN Antoni Wójtowicz z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Tunelowej 9,
II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: wojan@strzyzow.com,
III. Cele i podstawy przetwarzania:
1) w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
2) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) w celu kontaktu z nami poprzez e-mail, telefon czy inne środki komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu),
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie punktowanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą:
– do momentu wykonania przez nas działań, przed zawarciem umowy na Państwa żądanie,
– przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń,
– przez okres określony w przepisach podatkowych oraz innych przepisach prawa.
Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu, aż ją Państwo wycofają lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,
VI. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
– naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym, informatycznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe,
– instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym.
Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez F.U.H. Wojan,
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy czy wystawienia faktury VAT. W przypadku nawiązania z nami kontaktu podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by go nawiązać,
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane,
X. Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych,
XI. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WOJAN Antoni Wójtowicz z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Tunelowej 9,
II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: wojan@strzyzow.com,
III. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane wizyjne w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie F.U.H. Wojan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w związku z art. 222 Kodeksu pracy). Monitoring obejmuje: sklep z materiałami budowlanymi Mrówka, Centrum Handlowe Wojan oraz teren wokół przedsiębiorstwa (place i wjazdy),
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
V. Okres przechowywania danych
Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
VI. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
– naszym podwykonawcom np. firmom świadczącym usługi naprawcze/konserwatorskie,
– instytucjom określonym przez przepisy prawa,
Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez F.U.H. Wojan,
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełnienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane,
IX. Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych,
X. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.