Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCE KLIENTÓW ORAZ KONTRAHENTÓW FIRMY F.U.H. WOJAN 2 Wiesława Wójtowicz

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WOJAN 2 Wiesława Wójtowicz z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Tunelowej 2,
II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: wojan2@op.pl,
III. Cele i podstawy przetwarzania:
1) w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
2) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) w celu kontaktu z nami poprzez e-mail, telefon czy inne środki komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu),
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie punktowanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą:
– do momentu wykonania przez nas działań, przed zawarciem umowy na Państwa żądanie,
– przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Państwem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń,
– przez okres określony w przepisach podatkowych oraz innych przepisach prawa.
Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu, aż ją Państwo wycofają lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,
VI. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
– naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym, informatycznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe,
– instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym.
Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez F.U.H. Wojan 2,
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy czy wystawienia faktury VAT. W przypadku nawiązania z nami kontaktu podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by go nawiązać,
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane,
X. Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych,
XI. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA WOJAN 2 Wiesława Wójtowicz z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Tunelowej 2,
II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: wojan2@op.pl,
III. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane wizyjne w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie F.U.H. Wojan 2 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w związku z art. 222 Kodeksu pracy). Monitoring obejmuje: sklep z materiałami budowlanymi Mrówka, Centrum Handlowe Wojan oraz teren wokół przedsiębiorstwa (place i wjazdy),
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
V. Okres przechowywania danych
Zapisy z monitoringu przechowywane będą do 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
VI. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
– naszym podwykonawcom np. firmom świadczącym usługi naprawcze/konserwatorskie,
– instytucjom określonym przez przepisy prawa,
Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez F.U.H. Wojan 2,
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełnienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane,
IX. Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych,
X. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.