Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Strona internetowa „Salon Meblowy Wojan” działająca pod adresem www.wojan-strzyzow.pl/meble prowadzony jest przez firmę F.U.H. Wojan II Wiesława Wójtowicz, mieszczącą się pod adresem 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, NIP 819-114-66-40, tel. +48 17 276 50 90.
Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej „Salon Meblowy Wojan” niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu:
* Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie,
* Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przy kożystaniu ze strony internetowej „Salon Meblowy Wojan”, brak logowania oraz zakładania kont użytkownika nie powoduje zagrożeń związanych z wymianą danych,
* Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

II. Warunki techniczne

* Strona internetowa „Salon Meblowy Wojan” jest przystosowana do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozilla Firefox oraz Microsoft Internet Explorer na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym wraz z systemem operacyjnym Windows z dostępem do Internetu. Strona internetowa „Salon Meblowy Wojan” jest zoptymalizowana do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024×768 punktów oraz 1280×1024 punkty, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
* Korzystanie ze Strony internetowej „Salon Meblowy Wojan” jest bezpłatne.

III. Ochrona praw autorskich

* Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Strony internetowej „Salon Meblowy Wojan” (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji dostawców, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Strona internetowa „Salon Meblowy Wojan” oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
* Oznaczenie www.wojan-strzyzow.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 776) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm..

IV. Obowiązki Użytkownika

* Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Strony internetowej „Salon Meblowy Wojan” w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, z poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i podmiotów trzecich oraz z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

V. Odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania Serwisu

* Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Stroną internetową „Salon Meblowy Wojan”.
* Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej „Salon Meblowy Wojan” z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy),

VI. Zgłaszanie naruszeń

* Jeżeli treści publikowane na Stronie internetowej „Salon Meblowy Wojan” naruszają dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu, mogą oni powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: wojan2@op.pl
* Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej „Salon Meblowy Wojan” treści będących przyczyną naruszenia.

VII. Ochrona danych osobowych

* Strona internetowa „Salon Meblowy Wojan” nie przechowuje danych osobowych, nie udziela możliwości logowania osobom trzecim, natomiast w Salonie Meblowym Wojan przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podczas zakupów w Salonie Meblowym Wojan.
* Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w następujących celach:
– w celach analitycznych, np. w celu doboru usług lub produktów do potrzeb kolejnych Klientów; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Klientów,
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, reklamacjami, itp,
– w celu badania satysfakcji Klienta i określania jakości usług Usługodawcy,
– w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów,
* Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:
– podstawowe dane identyfikacyjne dotyczące zamieszkania;
– dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
* Usługodawca może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
* Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Klientów poza terytorium Polski.
* Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Usługodawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego oraz wymienionych wyżej, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
* Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
– prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
– prawo do usunięcia danych;
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Postanowienia końcowe

* We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).
* Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych.
* Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.